Terug naar hoofdpagina

Terms of Service

Algemene voorwaarden NahNova

Eenmanszaak NahNova is gevestigd te (6462BX) Kerkrade, aan de Luchesiusstraat no. 3 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82385874.

1. Begrippen en toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • g) “Overeenkomst”: de afspraak tussen Klant en NahNova ter zake van het leveren van Producten en het verrichten van Diensten waarvoor de Klant opdracht heeft gegeven.
 • h) “Schriftelijk”: per gewone post, per aangetekende post of per e-mail.
 • j) “Opdrachtbevestiging”: de schriftelijke bevestiging tussen NahNova en de Klant, waarin NahNova bevestigt welke Producten en/of Diensten voor welke prijs en tegen welke voorwaarden worden geleverd.
 • 2. Toepasselijkheid

  2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van NahNova en elke Overeenkomst tussen NahNova en de Klant. In geval van afwijkingen tussen het bepaalde in deze voorwaarden en het bepaalde in de Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

  2.2. De Klant gaat automatisch akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op toekomstige aanvragen, offertes, aanbiedingen, verkooporders, overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen met NahNova. De Klant en NahNova hoeven dit niet steeds (expliciet) opnieuw overeen te komen.

  2.3. Eventuele van deze algemene afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien zij schriftelijk door NahNova zijn bevestigd en zijn slechts van toepassing op de Overeenkomst waarin of in verband waarmee ze worden overeengekomen en dus niet op eventuele toekomstige aanvragen, offertes, aanbiedingen, verkooporders, overeenkomsten of overige rechtshandelingen.

  2.4. De toepasselijkheid van (inkoop- en andere) voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij NahNova de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

  2.5. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en van toepassing. NahNova en de Klant zullen in dat geval in onderling overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

  2.6. Indien NahNova niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat NahNova in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

  2.7. NahNova behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen. NahNova zal een dergelijke wijziging op haar website vermelden.

  3. Offertes en overeenkomsten

  3.1. NahNova zal voor het sluiten van de Overeenkomst een offerte (aanbod) opstellen. In deze offerte wordt de inhoud van de diensten (of de levering van producten) beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden geraamd. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst of de levering van het Product is bindend. Indien de offerte door de Klant (elektronisch dan wel schriftelijk) wordt geaccepteerd, stuurt NahNova een Opdrachtbevestiging. Door verzending van de Opdrachtbevestiging komt de overeenkomst onherroepelijk tot stand.

  3.2. Elk aanbod van NahNova is vrijblijvend, dat wil zeggen: NahNova, dan wel de Klant, is pas gebonden aan dit aanbod indien de Opdracht schriftelijk door de Klant aan NahNova is bevestigd en door NahNova een opdrachtbevestiging is verzonden. Tot aan het moment van deze Opdrachtbevestiging heeft NahNova het recht de Offerte (of het aanbod) in te trekken of te wijzigen.

  3.3. Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De prijzen opgegeven in een offerte zijn geldig voor een in de offerte bepaalde duur en komen na ommekomst van die termijn te vervallen. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 14 kalenderdagen geldig.

  3.4. NahNova is niet gehouden aan een offerte of aanbod via haar website, indien de Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat de offerte of het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan dergelijke vergissingen of verschrijvingen kan de Klant geen rechten ontlenen.

  3.5. Indien sprake is van een speciale aanbieding of korting, dan geldt dit niet automatisch voor opvolgende Overeenkomsten.

  3.6. Indien de Offerte is gebaseerd op door de Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onvolledig en/of onjuist te zijn, of deze gegevens worden naderhand gewijzigd, dan heeft NahNova het recht om de in de offerte vermelde tarieven en levertijden aan te passen. De Klant is verplicht om de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.

  3.7. Mondelinge toezeggingen of afspraken door NahNova binnen deze pas in zoverre NahNova dit schriftelijk heeft bevestigd.

  3.8. Eventuele bezwaren of beweerde onjuistheden in de Offerte of Opdrachtbevestiging dienen binnen vijf werkdagen na de datum van het verzenden van de Opdrachtbevestiging of Offerte door de Klant schriftelijk aan NahNova te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de Opdrachtbevestiging of Offerte geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

  4. Documentatie

  4.1. De in eventuele catalogi, prijslijsten, aanbiedingen, afbeeldingen, tekeningen, schema’s en andere bescheiden van NahNova vermelde gegevens met betrekking tot kenmerken van producten en diensten zijn slechts indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

  4.2. De auteursrechten op de in lid 1 bedoelde documentatie en op al hetgeen door NahNova wordt gepubliceerd, komt toe aan NahNova en worden niet overgedragen aan de Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

  4.3. De publicaties van NahNova mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NahNova worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of aan derden ter inzage worden gegeven.

  4.4. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door de Klant aangeleverd wordt aan NahNova is en blijft eigendom van de Klant. NahNova is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en NahNova kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

  5. Prijzen en aanbetaling

  5.1. De Klant is aan NahNova de prijs verschuldigd zoals gespecificeerd in de Offerte of in het aanbod. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na totstandkoming van de Overeenkomst door NahNova worden gecorrigeerd. NahNova zal voor alle door de Klant verschuldigde bedragen een factuur sturen. De Klant gaat akkoord met elektronisch facturatie door NahNova.

  5.2. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is NahNova gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. NahNova zal de Klant hiertoe ten minste twee maanden van tevoren op de hoogte van stellen. De Klant heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een maand opzegtermijn.

  5.3. Onverminderd hetgeen in lid 2 van dit artikel is gesteld, is NahNova eens per kalenderjaar gerechtigd de gehanteerde prijzen, indien het een duurovereenkomst betreft, aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI) zonder dat dit een mogelijkheid geeft aan de Klant om de Overeenkomst op te zeggen.

  5.4. Voor Producten of Diensten die op verzoek van de Klant op basis van spoed of buiten kantooruren (moeten) worden uitgevoerd, kan NahNova een toeslag rekenen. NahNova zal dit voorafgaand aan de Klant kenbaar maken.

  5.5. Bij totstandkoming van de Overeenkomst, betaalt de Klant 20% van het in de Opdrachtbevestiging vermelde totaalbedrag aan NahNova op het in de Overeenkomst aangegeven bankrekeningnummer. NahNova zal starten met de uitvoering van haar werkzaamheden na ontvangst van de betaling. Na oplevering van de door NahNova uitgevoerde diensten, of na ontvangst van de producten, voldoet de Klant het resterende bedrag binnen de afgesproken betalingstermijn.

  5.6. De Klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Eventuele garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

  5.7. Wanneer de Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan zijn verplichting, is de Klant in verzuim. Voor Bedrijven geldt dat zij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn. Consumenten ontvangen een nadere ingebrekestelling met een nieuwe betalingstermijn, en indien wederom niet voldaan wordt aan de betalingsverplichting, is de Klant in verzuim.

  5.8. Vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke (handels)rente verschuldigd aan NahNova vanaf de eerste verzuimdag. Tot algehele voldoening zal de Klant ook de vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn conform artikel 6:96 BW, te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. De door de Klant verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste EUR 40,-. Levering van producten en werkzaamheden kan tot betaling van het factuurbedrag worden opgeschort.

  5.9. De facturen van NahNova zijn – zonder ingebrekestelling - onmiddellijk en integraal opeisbaar:

  a) Indien de Klant in staat van faillissement geraakt of (voorlopige) surséance van betaling vraagt;

  b) Indien de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op de Klant van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd.

  c) Wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van Klant wordt gelegd.

  d) Wanneer de Klant overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is Klant gehouden om NahNova hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

  5.10. Door Klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als Klant vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

  6: Uitvoering van de Overeenkomst en verplichtingen van de Klant

  6.1. NahNova zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren. NahNova zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Ter zake van de te verlenen Diensten heeft NahNova slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Alle diensten worden door NahNova geleverd op basis van een best effort: NahNova spant zich in om de diensten goed mogelijk te leveren, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties.

  6.2. Bij de levering van de Producten en Diensten is NahNova niet verplicht om de aanwijzingen van de Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen van de Klant meerwerk opleveren, dan geldt artikel 7 hiervoor.

  6.3. Het is NahNova te allen tijde toegestaan om bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht hulppersonen of andere derden in te schakelen. De Klant stemt in met het feit dat bij de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht van NahNova hulppersonen of derden worden ingeschakeld. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zullen enkel met instemming van de Klant worden doorberekend.

  6.4. NahNova zal in beginsel de Producten en dienstenleveren die met de Klant zijn overeengekomen. Gezien de technologische ontwikkelingen op het gebied van de Producten en Diensten, is NahNova te allen tijde gerechtigd om andere, technisch gelijkwaardige, dan wel nieuwere versies van de Producten of Diensten te leveren, wanneer dit om praktische of commerciële redenen redelijkerwijs niet anders van NahNova mag worden verwacht. Geringe of noodzakelijke afwijkingen in de (specificaties van) de geleverde Producten ten opzichte van hetgeen in de Offerte is opgenomen, leveren in beginsel geen grond op tot schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.

  6.5. NahNova is gerechtigd de Overeenkomst geheel dan wel in gedeelten uit te voeren. In dit geval is NahNova gerechtigd om per factuur betrekking hebbende op de uitvoering van een deel van de Overeenkomst betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden. NahNova is gerechtigd om onderdelen te installeren(dan wel materialen of producten te gebruiken) die anders zijn dan in de offerte is aangeboden, met dien verstande dat kwaliteit, vermogen en garantie minimaal gelijk zijn aan dan wel hoger dan hetgeen is aangeboden.

  6.6. De Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de dienst (of levering van het product) mogelijk te maken. In het bijzonder draagt de Klant er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan NahNova aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst (of het leveren van het product), tijdig aan NahNova beschikbaar worden gesteld. Indien de Klant na een schriftelijke aanmaning geen (of niet de juiste) materialen of gegevens aanlevert, is het NahNova toegestaan de Overeenkomst kosteloos te annuleren. In dat geval is de Klant de overeengekomen hoofdsom in zijn totaliteit verschuldigd. De hoofdsom is direct opeisbaar.

  7: Meerwerk en wijzigingen

  7.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van de Klant nadere diensten/werkzaamheden/ producten nodig zijn om tot het door de Klant gewenste resultaat te komen, is de Klant verplicht om meerwerk te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. NahNova is niet verplicht om meerwerk te verrichten en kan van de Klant verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten. De Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het verwachte tijdstip van voltooing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkhedenvan partijen kunnen worden beinvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst meerwerk voordoet, kan voor de Klant nooit een grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst zijn.

  7.2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de levering van Producten en/of de uitvoering van Diensten, zal NahNova de Klant informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van meerwerk.

  7.3. Na het goedkeuren van de eerste opzet van het ontwerp (website of andere ontwerpen) is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

  7.4. NahNova is gerechtigd om een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst te weigeren indien dit gevolgen heeft voor de kwaliteit en of kwantiteit van de Producten en Diensten.

  8 : Levering en Levertijd

  8.1. De in de offerte of Overeenkomst opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de Klant nooit het recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

  8.2. De indicatieve levertijd gaat pas in nadat NahNova de opdracht schriftelijk heeft bevestigd in de Opdrachtbevestiging, alle formaliteiten voor aanvang van de werkzaamheden/diensten zijn vervuld en de Klant de (naar het oordeel van NahNova) voor de uitvoering van de Opdracht vereiste gegevens heeft aangeleverd.

  8.3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van NahNova zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.

  8.4. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op een standaard Dienst of Product, zal NahNova na de totstandkoming van de overeenkomst zich inspannen zo spoedig mogelijk de Dienst of het Product te leveren.

  8.5. Indien de Dienst (mede)strekt tot de ontwikkeling van maatwerk kan de oplevering bestaan uit meerdere deelleveringen, waarbij ieder deel wordt gezien als een afzonderlijk geheel.

  8.6. Indien in ieder geval één van de volgende situaties zich voordoet, kan worden gesproken van “(op)geleverd”:

  a) door gebruik van de Dienst of het Product door de Klant

  b) door een mededeling van NahNova aan de Klant dat de dienst beschikbaar is (of het Product is geleverd)

  c) door een schriftelijke bevestiging van de levering van de dienst of het Product.

  8.7. De Klant dient binnen 14 dagen na (op)levering of ontvangst van het Product de dienst of het Product te evalueren en goed of af te keuren. Indien de Klant niet binnen deze periode de resultaten (geheel of gedeeltelijk) afkeurt op basis van de overeengekomen specificaties, worden deze geacht te zijn goedgekeurd. Afkeuring dient gemotiveerd plaats te vinden.

  8.8. Indien NahNova een resultaat, zoals aangegeven in lid 7, geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal NahNova zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dat kan zij doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de rede niet opgaat. Indien voornoemde door NahNova is voltooid, geldt het resultaat dan wel de (maatwerk) Dienst tussen partijen als geaccepteerd.

  8.9. De Klant is verplicht eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden aan NahNova, met een gedetailleerde omschrijving van de (mogelijke) oorzaak. NahNova zal overeenkomstig haar gebruikelijke procedures de gebreken naar haar beste vermogen herstellen. Indien nodig is, is NahNova gerechtigd om eerst tijdelijke (nood)oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met de Klant een structurele oplossing kan worden uitgevoerd. NahNova verkeert door deze handeling niet in verzuim.

  9. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

  9.1. Indien de Klant, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, is zulks mogelijk na toestemming door NahNova en wordt 20% van de orderprijs (incl. BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van NahNova op volledige schadevergoeding en vergoeding van de daadwerkelijke kosten.

  9.2. Indien een overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt een overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van twaalf maanden geldt. Het recht van tussentijdse opzegging door de Klant is uitgesloten.

  9.3. Behoudens en voor zover partijen schriftelijk en anders overeenkomen, wordt de duur van een overeenkomst voor zover die betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij een partij een overeenkomst schriftelijk beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand voor het einde van de betreffende periode.

  9.3. Indien de Klant enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft NahNova het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen (zulks ter keuze van NahNova) zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van NahNova op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

  10 : Beschikbaarheid en onderhoud Website

  10.1. NahNova spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

  10.2. NahNova zal slechts onderhoud verrichten aan de geleverde producten of geleverde diensten, inclusief het monitoren/updaten van eventuele software, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. De omvang van de onderhoudsverplichtingen strekt zich uit tot hetgeen partijen daarover expliciet hebben afgesproken, al dan niet in een separate overeenkomst betreffende onderhoud.

  Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen informatie van de Klant op bestaande pagina’s van de website nadat deze website is opgeleverd en afgeleverd aan de Klant.

  10.3. Voor het uitvoeren van onderhoud aan, en het maken van nieuwe pagina’s voor een website geldt een tarief conform de aangeboden offerte van NahNova.

  10.4. Klein onderhoud, het wijzigen van woorden, korte teksten en dergelijke, wordt tot 2 weken na oplevering van een nieuwe door NahNova geleverde website gratis uitgevoerd mits de opzet en inhoud van de website of de diverse onderliggende pagina’s op hoofdlijnen identiek blijven.

  10.5. Indien sprake is van een onderhoudscontact met de Klant, geldt dat het contract een duur heeft van twaalf maanden, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij het verstrijken van deze initiële termijn van twaalf maanden wordt het onderhoudscontract, zonder nadere aankondiging, stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende termijnen van telkens twaalf maanden, tenzij en totdat een van de partijen het contract schriftelijk opzegt. Opzegging door een van de partijen dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand en kan slechts plaatsvinden tegen het einde van de contractperiode.

  11 : Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

  11.1. Partijen komen overeen dat auteursrechten op de layout(van bijvoorbeeld een website) en overige ontwikkelde grafische materialen onder opschortende voorwaarde worden overgedragen aan de Klant na afronding van het project en na volledige betaling daarvan door de Klant aan NahNova.

  11.2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Klant.

  11.3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is NahNova te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen, en is het de Klant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van NahNova openbaar te maken of te verveelvoudigen. Het is NahNova toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar werken. Indien NahNova de werken heeft beveiligd, is het de Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

  11.4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door NahNova tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden eigendom van NahNova, ongeacht of deze aan de Klant of aan derden ter hand zijn gesteld.

  11.5. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Klantnoch NahNova jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

  11.6 Geleverde websites worden altijd voorzien van een footerwaarin NahNova genoemd wordt als bouwer van de website. Wanneer de Klant deze footer verwijderd wil hebben, is de Klant een bedrag van €150 verschuldigd aan NahNova.

  12 : Gebruik en licenties

  12.1. Wanneer de Klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met NahNova, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan NahNova bekend te zijn gemaakt.

  12.2. De Klant is zonder de schriftelijke toestemming van NahNova niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft NahNova recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van NahNova om een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

  12.3. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken, en elke in het kader van de opdracht aan de Klant verstrekte licentie komt te vervallen:

  a. vanaf het moment dat de Klant zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de Klant in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;

  b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

  13: Aansprakelijkheid en vrijwaring

  13.1. Voor zover NahNova aansprakelijk zou kunnen zijn, om welke reden dan ook, dan zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade en maximaal tot het bedrag van de voor de (deel)opdracht overeengekomen prijs exclusief omzetbelasting. Dit bedrag is beperkt tot een maximum van EUR 10.000 exclusief omzetbelasting. Of indien dit bedrag lager is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van NahNova onder de betreffende verzekering. Indien de overeenkomt hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan drie maanden, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs (exclusief omzetbelasting) voor drie maanden. Aansprakelijkheid van de Klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, imagoschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

  13.3. NahNova is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, inclusief (grove) schuld of opzet van deze personen.

  13.4. NahNova is niet verantwoordelijk voor schade aan het Eigendom die veroorzaakt wordt door nalatigheid van de Klant of het niet naleven van de Overeenkomst door de Klant.

  13.5.NahNova is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of niet goed functioneren van het eigendom van de Klant als gevolg van externe oorzaken, waaronder stroomstoringen.

  13.6. NahNova is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam registrant of anderen waarop NahNova geen invloed kan uitoefenen.

  13.7. De aansprakelijkheid van NahNova wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant, NahNova onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en NahNova ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat NahNova in staat is adequaat te reageren.

  13.8. Als de (gevolgen van) een ondeugdelijke uitvoering van de Diensten te wijten zijn aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van de Klant, komen de gevolgen voor rekening van de Klant, tenzij NahNova haar waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken tekort is geschoten in deskundigheid of zorgvuldigheid.

  13.9. De Klant is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van werkzaamheden of leveringen door derden die hij heeft laten uitvoeren of verrichten in opdracht.

  13.10. Het is mogelijk dat NahNova op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief zijn voor bezoekers. Dergelijke links worden uitsluitend ter informatie verstrekt. NahNova is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites of het gebruik ervan.

  13.11.Voor websites draagt NahNova er zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers (Google Chrome, Firefox en Microsoft Internet Explorer). NahNova is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. NahNova garandeert op generlei wijze dat het door NahNova gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven. NahNova aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid op dit gebied.

  13.12. NahNova is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken, fouten of andere storingen die het gevolg zijn van een gebrek aan onderhoud aan het door NahNova geleverde product of dienst.

  13.13. Web Design is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

  13.14. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij NahNova meldt.

  13.15. De klant vrijwaart NahNova voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door NahNova aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door NahNova geleverde zaken, materialen of resultaten. De Klant vrijwaart NahNova tevens voor het niet-naleven van licenties door NahNova en/of derden (haar gebruikers).

  14 : Overmacht

  14.1. Indien NahNova door overmacht verhinderd is de Overeenkomst met de Klant na te komen, is NahNova gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan enige levertijd (ook al is die steeds indicatief). De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten en rente.

  14.2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, (D)Dos-en andere netwerkaanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onrusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat NahNova door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst niet van NahNova kan worden gevergd, zal de Overeenkomst worden opgeschort.

  14.3. Indien de overmachtssituatie langer dan twee maanden duurt, zijn zowel NahNova als de Klant bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte te ontbinden door een schriftelijke verklaring. Indien op grond van de Overeenkomst reeds prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar rato afgerekend zonder verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens de andere partij.

  14.4. Indien NahNova bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd om dit gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren aan de Klant. De Klant is alsdan gehouden deze factuur te voldoen alsof het betrof een afzonderlijke Overeenkomst.

  15 : Geheimhouding

  Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

  16 : Acquisitie

  16.1. Tijdens de duur van de overeenkomst en na beëindiging van de overeenkomst tussen de Klant en NahNova, is het NahNova toegestaan om de handelsnaam en merknaam—tekens van de Klant op haar klantenlijst en/of website te plaatsen. NahNova is bovendien gerechtigd om een beknopte beschrijving te maken van het uitgevoerde werk en mag deze beschrijving gebruiken bij de acquisitie van nieuwe klanten.

  16.2. De Klant wordt na sluiting van de (eerste) overeenkomst toegevoegd aan het mailbestand van NahNova voor informatieve doeleinden. De Klant verleent hiervoor toestemming aan NahNova.

  17: Privacy bepalingen

  Voor zover NahNova bij het uitvoeren van de overeenkomst met de Klant persoonsgegevens verwerkt van en in opdracht van de Klant, geldt dat de privacyverklaring van NahNova, zoals te vinden op de website van NahNova, van toepassing is. Dit is een apart document naast deze algemene voorwaarden, maar maakt wel integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

  18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  18.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen NahNova en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  18.2. Alle geschillen tussen NahNova en Klant zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, een en ander behoudens de dwingende bevoegdheid van een andere Nederlandse rechter.

  18.3. De werking van elk internationaal verdrag ter zake van de koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, wordt hierbij uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.

  19: Onderhoudscontracten

  Voor het onderhouden en updaten van onze software en diensten bieden wij verschillende onderhoudscontracten aan. Klanten kunnen kiezen uit verschillende strippenkaarten, waarvan de details en prijzen variabel zijn en afhangen van de specifieke behoeften van de klant en de actuele prijsafspraken.

  De details van de beschikbare strippenkaarten en de bijbehorende diensten zijn beschikbaar op aanvraag en worden specifiek overeengekomen bij het aangaan van een onderhoudscontract.